Бизнис-заедницата конструктивен учесник во процесот на консултации при донесување прописи

Често знаеме да ги потсетиме надлежните институции на ставот на познатиот британски премиер Харолд Вилсон, во седумдесеттите години на минатиот век, кој вели: „Подобро е Комората да ја имаме како партнер на Владата во конципирање на законите, отколку како опонент во нивната примена“. Прашањето за консултирањето на бизнис-заедницата за правната регулатива