Не гледате подалеку од НОСот додека лажни РЕВИЗОРи ве тегнат за нос