Lexani Escalade Mobile Office: повеќе од мобилна канцеларија