Без некои органи во телото е возможно да се продолжи со живеење, но понекогаш квалитетот на тој живот може да биде нарушен,...